top of page

Hvem er vi?

Trondheim Filmklubb ble stiftet 17. oktober 1960 og er pr i dag landets eldste filmklubb. Cinemateket Trondheim er drevet av Stiftelsen Cinemateket i Trondheim (org.nr. 979553404MVA), som ble opprettet av Trondheim Filmklubb, Trondheim Kino, Trondheim kommune, NTNU og Kunstakademiet i Trondheim den 29. juli 1993. 

Vedtekter

Vedteker

(revidert 30.03.2021)


§1. Navnet er Trondheim Filmklubb

 

§2. Filmklubbens formål er å:

a) Fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium.

b) Fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger, samt foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt/digitalt materiell. 

§3. Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmforestillinger for medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig. 

§4. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Medlemskortet er strengt personlig.

 

§5. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars og innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles melding fra styret, revisjon, regnskap og eventuelle forslag, og det foretas valg av styre, styreleder og økonomiansvarlig. Styreleder og økonomiansvarlig er styrets eneste signaturberettigede.

 

§6. Styret har minst 5 og høyst 15 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. 

 

§7. Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.

 

§8. Forslag til vedtektsendringer må være sendt skriftlig til styret minst 2 uker før årsmøtet. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for det på årsmøtet. 

 

§9. Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.

 

§10. Trondheim Filmklubb er en politisk nøytral organisasjon.

Kontakt

Postadresse

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Besøksadresse

Cinemateket Trondheim

Kjøpmannsgata 48

7011 Trondheim

bottom of page