Om Trondheim Filmklubb

Trondheim Filmklubb ble stiftet 17. oktober 1960 og er pr i dag landets eldste filmklubb. Cinemateket Trondheim er drevet av Stiftelsen Cinemateket i Trondheim (org.nr. 979553404MVA), som ble opprettet av Trondheim Filmklubb, Trondheim Kino, Trondheim kommune, NTNU og Kunstakademiet i Trondheim den 29. juli 1993. 

Utdrag fra artikkel fra Adresseavisen;

“(...) Byen var likevel ikke helt fri for en privat og uavhengig kinodrift. Det sørget Trondheim Filmklubb for, med en aktiv virksomhet og et alternativt program. Klubben ble startet i 1960, og var i løpet av noen år blitt Norges største, med godt over 1000 medlemmer. I klubbens nye lokaler i Sandgata 31 satt de ledende krefter, en gruppe piperøykende arkitektstudenter, og pønsket ut årets videre program, med hovedvekt på 50-tallet og «Den franske bølge».

Filmklubben hadde startet sine visninger i Studentersamfundet og fortsatt med Sentrum kino som lokale for ukentlige visninger fra 1966. I tillegg til denne svære salen, der det var plass til nesten alle medlemmene på én gang, hadde filmklubben innredet en intimsal til rundt 30 personer i Sandgata. Der ble det hver onsdag kveld vist en noe smalere type film på klubbens egen 16 mm fremviser.

En gryende interesse for å lage film kunne også registreres. Ifølge Adresseavisens intervju med to av studentene i ledelsen, Hans Skotte og Helge Solberg, var målet å skaffe seg en 16 mm opptaker, noe økonomien foreløpig ikke tillot. Senere kunne det bli på tale å lage film etter «workshop-mønsteret», men inntil videre måtte klubben anse seg som «katalysator» for mulige filmskapere som skjulte seg i medlemsmassen. En planlagt smalfilmkonkurranse, det vil si i amatør-dimensjonen 8 mm på vårparten dette året kunne muligens avsløre noen talenter.

I nyoppsatte fargeglade bokhyller, under vegger tapetsert med filmplakater, hadde Trondheim Filmklubb et utvalg filmtidsskrifter, seks ulike blader i alt, på norsk, svensk, engelsk og fransk, mens et amerikansk var i vente. Her kunne medlemmene lese alt om de nye filmene som var på markedet. Ifølge klubbens «free lancer medarbeider», Hans Skotte, var problemet at filmklubbene ikke hadde tilgang på filmer som ble vist kommersielt. Dermed måtte de lete andre steder for å oppfylle sin formålsparagraf om å vise gode filmer, og se disse i en filmhistorisk og kulturell sammenheng.

Reportasjen med de to filmentusiastene ble avsluttet med et overraskende utsagn om at filmklubbenes oppgave egentlig burde være å avvikle seg selv. «Dette sagt i den forstand at en skulle håpe at vi kunne påvirke filminstansene dithen, at det blir et åpent marked for den slags filmer som vi viser i klubber,» fortsatt ifølge den piperøykende frilanser, som sammen med sine kolleger hadde satt opp filmen «Savage Eye» som den neste – fjernt fra kommunens kommersielle repertoar.

Men i en ungdommelig, fullsatt ettermiddagsforestilling var den slags problemer ukjente. De frydet seg over Donald Ducks siste sprell og var såre fornøyd med den kommunale kinopolitikk.” - Per Christiansen, 2013, Adresseavisen;

 

Vedteker

(revidert 30.03.2021)


§1. Navnet er Trondheim Filmklubb


§2. Filmklubbens formål er å:

a) Fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium.

b) Fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger, samt foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt/digitalt materiell. 

§3. Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmforestillinger for 
medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig. 

§4. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Medlemskortet er strengt personlig.


§5. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars og innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles melding fra styret, revisjon, regnskap og eventuelle forslag, og det foretas valg av styre, styreleder og økonomiansvarlig. Styreleder og økonomiansvarlig er styrets eneste signaturberettigede.


§6. Styret har minst 5 og høyst 15 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. 


§7. Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.


§8. Forslag til vedtektsendringer må være sendt skriftlig til styret minst 2 uker før 
årsmøtet. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for det på årsmøtet. 


§9. Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.


§10. Trondheim Filmklubb er en politisk nøytral organisasjon.